Turun kansainväliset kulttuurimarkkinat yhdistys ry koordinoi nuorten ryhmätapaamista, jossa ovat mukana nuoria Suomesta, Saksasta, Italiasta, Portugalista, Irlannista ja Ruotsista. Ryhmätapaamiset järjestetään 11.8. -22.8.2015. Hanke kestää 12 päivää plus 2 matkapäivää. Hankkeeseen osallistuu yhteensä 60 nuorta ja 10 ohjaajaa. Hankkeen pääteemana on Perhe ja perheen merkitys lasten ja nuorten hyvinvoinnille. Hankkeen nimi on FAMILY is the BEST. Hankkeen teemoina ovat Hyvinvointi, Koti ja laki/oikeudet ja Sosiaaliset taidot. Pääteeman ympärille ideoidaan kansainvälisten tapaamisten sisältöä ja asetetaan ryhmätapaamisten tavoitteet. Hankkeessa tuodaan esille perheen merkitys lasten ja nuorten hyvinvoinnille ja käsitellään perhettä osana hyvinvointia. Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus hyvinvointiin ja turvaan. Tapaamisten aikana käsitellään objektiivisia (terveys, elinolot, toimeentulo} ja subjektiivisia (perhesuhteet, oikeudenmukaisuus, mielekäs tekeminen, osallisuus) puolia, jotka vaikuttavat perheen hyvinvointiin. Erityisesti korostetaan ei-materiaalisen puolen merkitystä perheen hyvinvoinnille. Ohjelmassa on paljon ryhmätyöskentelyä, jolloin käsitellään sellaisia merkittäviä perheen hyvinvoinnille asioita kuten tasa-arvo, toistensa huolehtiminen ja auttaminen, rakkaus ja kunnioitus sekä suvaitsevaisuus, vastuunjako, yhdessä oleminen ja sosiaaliset taidot sekä valinnanvapaus. Nuorten оn ymmärrettävä, että perhe on yksi tärkeimmistä hyvinvoinnin lähteistä. Hankkeen aikana pyritään kehittämään nuorten sosiaalisia taitoja ja avoimusuutta. Nykyaikana kiireinen arki ja lisääntynyt median käyttö vie aikaa normaalilta kommunikoinnilta. Tehtävät оn suunniteltu silla, että nuoret pystyisivät puhumaan tunteistaan ja osoittamaan nе, arvostaisivat ympäristöä ja ymmärtäisivät erilaisia ihmisiä, hallitsisivat rahankäyttöä ja osaavat nauttia elämän pienistä asioista. Hanke edistää lasten ja nuorten yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja hyvää kehitystä. Työmenetelminä on myös muita toiminnallisia menetelmiä kuten ryhmätyöskentelyä (pienissä ja isoissa ryhmissä}, keskusteluja, kulttuuri-ilta, retki luontoon sekä simulaatioita. Jokainen päivä päättyy oppimispohdintaan ja oppimiskokemusten jakamiseen. Erilaisten tehtävien avulla tapaamisten aikana nuoret pääsevät pohtimaan omaa osaamista sekä oppimaan aiheeseen liittyvää uutta osaamista. Tehtävät ovat käytännönläheisiä ja tarjoavat mahdollisuuksia omien ideoiden toteuttamiseen. Tehtävien kautta nuoret oppivat löytämään ongelmanratkaisuja. Tekemällä ryhmätyötä osallistujat oppivat ottamaan vastuunottoa omasta toiminnastaan. Kaikki partnerit järjestävät kotiin palattuaan tiedotusseminaareja nuorille ja motivoivat heitä innostumaan aiheesta. Hyviä käytäntöjä jaetaan laajalevikkisten websivujen kautta. Hankkeesta tehdään yhteenveto, jossa analysoidaan hankkeen menetelmiä ja tuloksia. Pohditaan nuorten kanssa yhdessä, mikä onnistui ja mitä olisi voinut suunnitella ja toteuttaa eri tavalla. Hankkeesta saadut positiiviset tulokset tulevat vaikuttamaan monin tavoin sekä koko organisaatiomme että partneriyhteisöjen toimintaan. Onnistuneita tämän hankkeen kautta hyväksi havaittuja käytäntöjä tulemme käyttämään myös jatkossa tulevissa hankkeissa ja yleisestikin yhdistystemme toiminnassa.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom